Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.

REGULAMIN SERWISU – APLIKACJI HOMEWORK SITE

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem hs.edwardsleague.pl oraz dostępnego w ramach aplikacji mobilnych na systemach Android oraz iOS.
Podmiotem prowadzącym serwis jest Edu Bears spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 507 143, KRS 0000748549, e-mail: hs@edubears.pl tel: +48 887 03 88 62.
§2
Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Edu Bears – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2;
Akredytowanym Centrum – należy przez to rozumieć podmiot będący Licencjobiorcą Edu Bears sp. z o.o. sp. k., w którym prowadzone są kursy metodą Savvy Ed;
Serwisie Internetowym – należy przez to rozumieć serwis znajdujący się pod adresem hs.edwardsleague.pl oraz dostępny w ramach aplikacji mobilnych na systemach Android oraz iOS;
Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot korzystający z Serwisu Internetowego, który nie posiada Konta;
Zarejestrowanym Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot korzystający z Serwisu Internetowego, który posiada Konto oraz który jest opiekunem prawnym Kursanta lub pracownikiem Akredytowanego Centrum;
Kursancie – należy przez to rozumieć dziecko będące uczestnikiem kursu Edward’s League prowadzonego w Akredytowanym Centrum, któremu Zarejestrowany Użytkownik umożliwił lub zamierza umożliwić faktyczne korzystanie z Serwisu Internetowego;
Rejestracji – należy przez to rozumieć skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu Internetowego w postaci formularza służącego do rejestracji przez podanie w nim odpowiednich danych, prowadzące do założenia Konta;
Koncie – należy przez to rozumieć funkcjonalność Serwisu Internetowego, umożliwiającą po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów w systemie informatycznym w postaci pełnej wersji Zasobów;
Zasobach – należy przez to rozumieć funkcjonalność Serwisu Internetowego umożliwiającą:
wykonywanie ćwiczeń (dalej: „Ćwiczenia”), tj. funkcjonalności Serwisu Internetowego umożliwiającej wykonywanie ćwiczeń związanych z nauką języka angielskiego, zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie (moduł Homework);
odsłuchanie nagrań i obejrzenie wideo będących częścią kursu Edward’s League w ramach danego poziomu (moduł Lesson Book, Home Book, Reader)
§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

Edu Bears świadczy w ramach Serwisu Internetowego usługi drogą elektroniczną. Usługi te polegają na:
umożliwieniu założenia Konta oraz umożliwieniu dostępu do tego Konta;
udostępnieniu Zarejestrowanym Użytkownikom pełnej wersji Zasobów; pełna wersja Zasobów jest widoczna po kliknięciu zakładki „Logowanie/Rejestracja” i zalogowaniu się przez Zarejestrowanego Użytkownika na Konto;
Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do usług, o których mowa w ust. 1.3 tylko w roku szkolnym, w którym Kursant uczęszcza na zajęcia.
Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa. Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Użytkownik/Zarejestrowany Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hs@edubears.pl lub pisemnie na adres: Edu Bears spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. , ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice.
Edu Bears rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania z dostępem do Internetu, z systemem Windows 10 lub nowszym, OS X 11 lub nowszym (komputer), Android 9.0 lub nowszym, IOS 11.0 lub nowszym (urządzenie mobilne), posiadanie konta poczty elektronicznej (w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników), a także zainstalowanie na urządzeniu najnowszej wersji przeglądarki internetowej: Edge, Opera, Google Chrome, lub Mozilla Firefox, lub Safari. W używanej przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.
§4
Założenie Konta

Konto może zostać założone jedynie przez osoby, które są opiekunami prawnymi dzieci będących uczestnikami kursu Edward’s League prowadzonego w jednym z Akredytowanych Centrów lub które są pracownikami Akredytowanego Centrum.
Założenie Konta wymaga:
podania adresu e-mail w Akredytowanym Centrum oraz otrzymania linku do ustalenia hasła drogą elektroniczną na w/w adres e-mail;
wypełnienia formularza służącego do Rejestracji, dostępnego w Serwisie Internetowym, przez podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail, o którym mowa w pkt. 1 oraz ustalonego przez siebie hasła a także imienia lub nicka Kursanta lub własnego (w przypadku pracowników Akredytowanego Centrum) – jeżeli jest to wymagane;
zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w trakcie dokonywania Rejestracji;
kliknięcia odpowiedniego przycisku kończącego Rejestrację.
Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu służącym do Rejestracji danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
Potwierdzenie założenia Konta Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w formularzu służącym do Rejestracji.
Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym. Logowanie następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj”.
Usługa dostępu do Konta świadczona jest przez czas oznaczony – od chwili uzyskania dostępu do dnia 31 sierpnia danego roku. Zarejestrowany Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Edu Bears odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hs@edubears.pl lub pisemnie na adres: Edu Bears sp. z o.o. sp. k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice. Po przesłaniu oświadczenia Edu Bears niezwłocznie usunie Konto Zarejestrowanego Użytkownika.
§5
Dostęp do Zasobów

Ćwiczenia i pozostałe elementy Zasobów są dostępne wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
Zarejestrowany Użytkownik może umożliwić Kursantowi faktyczne korzystanie z całości Zasobów. Postanowienia zawarte w ust. 3 oraz 4 odnoszą się również do Kursanta, w zakresie w jakim Zarejestrowany Użytkownik umożliwił mu faktyczne korzystanie z Zasobów.
Edu Bears umożliwia Zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do wszystkich dostępnych Zasobów w ramach danego poziomu kursu. Zasoby dla Zarejestrowanych Użytkowników dostępne są po zalogowaniu do Serwisu Internetowego. Po zalogowaniu istnieje możliwość wyboru odpowiedniego modułu.
Usługi związane z umożliwieniem dostępu do Zasobów mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z momentem opuszczenia strony z Zasobami lub zamknięcia aplikacji. Opuszczenie tej strony może nastąpić w dowolnym momencie.
§6
Dane osobowe

Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników oraz Kursantów są przetwarzane przez Edu Bears jako administratora danych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Polityką Prywatności.
Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Edu Bears określone są w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym w Serwisie Internetowym i stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
§7
Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób bezpłatnie w Serwisie Internetowym. Regulamin może być w każdym czasie przeglądany i drukowany.
Edu Bears jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzu służącym do Rejestracji lub zmiana funkcjonalności Serwisu Internetowego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Edu Bears – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie Internetowym.
Każdy Zarejestrowany Użytkownik posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. W związku z tym, że usługa związana z Kontem ma charakter ciągły, zmiany Regulaminu dotyczące tej usługi wiążą Zarejestrowanego Użytkownika, jeżeli nie wypowiedział on umowy dotyczącej Konta w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres savvyquest@edubears.pl lub pisemnie na adres: Edu Bears spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. , ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice. W przypadku wypowiedzenia umowy dotyczącej Konta, Edu Bears niezwłocznie usunie Konto Zarejestrowanego Użytkownika.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz ustawa o prawach konsumenta.

Załączniki:
1. Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU – APLIKACJI HOMEWORK SITE
(załącznik do Regulaminu)
§1
[Postanowienia ogólne]

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych osób, korzystających z Serwisu Internetowego znajdującego się na stronie internetowej hs.edwardsleague.pl oraz dostępnego w ramach aplikacji mobilnych na systemach Android oraz iOS.
Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego i jest jego integralną częścią.
Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:
Administratorze – należy przez to rozumieć Edu Bears spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice, NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 507 143, KRS 0000748549, e-mail: hs@edubears.pl, tel: +48 887 03 88 62;
Akredytowanym Centrum – należy przez to rozumieć podmiot będący Licencjobiorcą Edu Bears sp. z o.o. sp. k., w którym prowadzone są kursy metodą Edward’s League;
Serwisie Internetowym – należy przez to rozumieć serwis znajdujący się pod adresem hs.edwardsleague.pl oraz dostępny w ramach aplikacji mobilnych na systemach Android oraz iOS;
Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot korzystający z Serwisu Internetowego, przy czym kategoria ta obejmuje zarówno użytkowników nieposiadających Konta w Serwisie Internetowym, jak i Zarejestrowanych Użytkowników oraz Kursantów;
Zarejestrowanym Użytkowniku – należy przez to rozumieć podmiot korzystający z Serwisu Internetowego, który posiada Konto oraz który jest pracownikiem pracującym w Akredytowanym Centrum;
Kursancie – należy przez to rozumieć dziecko będące uczestnikiem kursu Edward’s League prowadzonego w Akredytowanym Centrum, któremu Zarejestrowany Użytkownik umożliwił lub zamierza umożliwić faktyczne korzystanie z Serwisu Internetowego;
Koncie – należy przez to rozumieć funkcjonalność Serwisu Internetowego, umożliwiającą po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym za pomocą indywidualnego loginu i ustalonego hasła, dostęp do zasobów w systemie informatycznym w postaci pełnej wersji Zasobów;
Zasobach – należy przez to rozumieć funkcjonalność Serwisu Internetowego umożliwiającą:
wykonywanie ćwiczeń (dalej: „Ćwiczenia”), tj. funkcjonalności Serwisu Internetowego umożliwiającej wykonywanie ćwiczeń związanych z nauką języka angielskiego, zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie (moduł Homework);
odsłuchanie nagrań i obejrzenie wideo będących częścią kursu Edward’s League w ramach danego poziomu (moduł Lesson Book, Home Book, Reader)
W ramach działalności Serwisu Internetowego zbierane, przetwarzane i wykorzystywane są dane Użytkowników. W ramach działalności Serwisu Internetowego zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Serwisu Internetowego oraz rodzaju oprogramowania z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Serwisem Internetowym.
§2
[Dane osobowe]

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Serwisu Internetowego jest Edu Bears spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 507 143, KRS 0000748549, e-mail: hs@edubears.pl, tel: +48 887 03 88 62.
W ramach działalności Serwisu Internetowego przetwarzane są następujące dane:
dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika w postaci adresu e-mail, podanego w Akredytowanym Centrum;
dane osobowe Kursanta w postaci imienia i nazwiska, podanego przez Zarejestrowanego Użytkownika w Akredytowanym Centrum;
dane Zarejestrowanego Użytkownika/Kursanta dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego tj. dane dotyczące ostatnich logowań w Serwisie Internetowym, średniego czasu poświęcanego na wykonywanie Ćwiczeń i odtwarzanie Nagrań (stanowiących elementy Zasobów), preferencji w zakresie wyboru poszczególnych Ćwiczeń i Nagrań, rezultatów oraz efektywności wykonywanych Ćwiczeń.
Przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników i Kursantów następuje w celu:
umożliwienia założenia Konta w Serwisie Internetowym, umożliwienia dostępu do Serwisu Internetowego i korzystania z jego funkcjonalności – co stanowi przetwarzanie niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Zarejestrowanych Użytkowników i Kursantów z Serwisu Internetowego – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu zwrotnego udostępnienia danych Akredytowanemu Centrum, w którym Kursant odbywa kurs językowy prowadzony metodą , albo – w zakresie dotyczącym lektorów – w którym dany lektor prowadzi kurs językowy metodą Edward’s League, na potrzeby prowadzenia analizy statystycznej dotyczącej korzystania z Serwisu Internetowego przez konkretnych użytkowników – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – przesyłania informacji handlowej – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy:
w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umów, Administrator może przetwarzać dane przez okres wykonywania umów oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora w związku z wykonywaną umową;
w przypadku danych przetwarzanych w celu tworzenia statystyk, Administrator może przetwarzać je przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
w przypadku danych przetwarzanych w celu zwrotnego udostępnienia danych Szkole Językowej, Administrator może przetwarzać je przez okres 1 roku od dnia ich zebrania;
w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, Administrator przetwarza je do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych.
Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych, którzy mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z tym dane Użytkownika mogą zostać przekazane poza EOG. Administrator korzysta z podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a tym podmiotem.
Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przeniesienia danych osobowych;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, również w przypadku gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu skorzystania w powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

§3
[Pliki cookies]

W ramach działalności Serwisu Internetowego wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
Ze względu na czas, na jaki pliki cookies są instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika, stosowane w ramach Serwisu Internetowego pliki cookies dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje:
sesyjne (session cookies, session storage) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Serwisu Internetowego, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania);
stałe (persistent cookies, local storage) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W zależności od celu, w jakim są wykorzystywane, pliki cookies dzielą się na:
niezbędne – umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu Internetowego, m.in. takich jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Bez niezbędnych plików cookie nie można prawidłowo korzystać z Serwisu Internetowego;
wydajnościowe – zbierają informację o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji konkretnego użytkownika;
analityczne – są używane do identyfikowania odwiedzających między poszczególnymi stronami internetowymi, np. partnerami tworzącymi treści, sieciami reklamowymi. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy do tworzenia profili zainteresowań użytkowników lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych.
Administrator, w ramach Serwisu Internetowego, korzysta wyłącznie z niezbędnych plików cookies, w tym z następujących plików:
Niezbędne pliki cookies
Nazwa Provider/Domena Okres przechowywania Opis pliku
version https://hs.edwardsleague.pl stały Ten plik cookie ma na celu wykrycie która wersja strony internetowej lub aplikacji jest aktualnie wyświetlana odwiedzającemu
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie niezbędnych plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, przy czym może jednocześnie spowodować nieprawidłowe wyświetlanie zawartości Serwisu Internetowego.
Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
przeglądarka Firefox;
przeglądarka Chrome;
przeglądarka Microsoft Edge;
przeglądarka Opera;
przeglądarka Safari.