Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, informujemy że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice NIP: 6312660560, REGON:
363507143, KRS: 0000748549, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, office@edubears.pl ,
tel.: + 48 32 320 58 24;
2) Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz
ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane;
3) dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a) wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, w
tym na przykład zapisania Państwa na szkolenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (o ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej
stosownie do odrębnych przepisów);
c) odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
e) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO;
4) Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:
a) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany
przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku
do Administratora;
b) w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich
przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
c) przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu
przesłania zapytania lub korespondencji;
d) w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres
wymagany przepisami prawa;
e) w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia
potencjalnych roszczeń;
5) Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani; Administrator może
przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych;
6) dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, kadrowe, księgowe,
prawne, a także dostawcom usług lub rozwiązań informatycznych, a także podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji umowy
łączącej podmiot, którego dane dotyczą i Administratora;
7) Administrator może korzystać z narzędzia ułatwiającego wysyłanie zbiorczej korespondencji mailowej dostarczanego przez Sendgrid Inc. Z
siedzibą w USA; w związku z tym dane osoby, do której jest wysyłana korespondencja mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy; Sendgrid Inc. jest podmiotem, który przetwarza dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych
przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a Sendgrid Inc.
8) osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma również prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie
pisemnie na adres Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
office@edubears.pl