Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, informujemy że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice NIP: 6312660560, REGON:
363507143, KRS: 0000748549, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, office@edubears.pl ,
tel.: + 48 32 320 58 24;
2) Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz
ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane;
3) dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
a) wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy, w
tym na przykład zapisania Państwa na szkolenie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (o ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej
stosownie do odrębnych przepisów);
c) odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem
Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
e) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO;
4) Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:
a) w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany
przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku
do Administratora;
b) w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich
przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
c) przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu
przesłania zapytania lub korespondencji;
d) w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres
wymagany przepisami prawa;
e) w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia
potencjalnych roszczeń;
5) Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani; Administrator może
przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych;
6) dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, kadrowe, księgowe,
prawne, a także dostawcom usług lub rozwiązań informatycznych, a także podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji umowy
łączącej podmiot, którego dane dotyczą i Administratora;
7) Administrator może korzystać z narzędzia ułatwiającego wysyłanie zbiorczej korespondencji mailowej dostarczanego przez Sendgrid Inc. Z
siedzibą w USA; w związku z tym dane osoby, do której jest wysyłana korespondencja mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy; Sendgrid Inc. jest podmiotem, który przetwarza dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych
przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a Sendgrid Inc.
8) osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma również prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie
pisemnie na adres Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
office@edubears.pl

Facebook
Instagram
Youtube
Edu Bears sp. z o.o. sp. k. ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice NIP: 631-266-05-60, REGON: 363 507 143, KRS 0000748549, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, e-mail: office@edubears.pl tel. +48 661 991 992