Zgoda na marketing oraz klauzula informacyjna do formularza kontaktowego na Facebooku

Zgoda na marketing oraz klauzula informacyjna do formularza kontaktowego na Facebooku

Dotyczy jednorazowego kontaktu „na żądanie” użytkownika + dodatkowo użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na dalszy kontakt marketingowy w przyszłości.

 

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze mnie adres e-mail, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Edu Bears sp. z o.o. sp.k. Wyrażenie ww. zgód jest dobrowolne. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zostałem/am poinformowany/a, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice, NIP: 631 266 05 60, REGON: 363 507 143, KRS 0000748549, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, email: office@edubears.pl, tel.: +48 32 320 58 24;
 • dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu skontaktowania się ze mną w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego oraz, w przypadku wyrażenia przez mnie zgody, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak dostawcy usług lub rozwiązań informatycznych lub podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi marketingowe;
 • Administrator może korzystać z narzędzia ułatwiającego wysyłanie zbiorczej korespondencji mailowej dostarczanego przez Sendgrid Inc. z siedzibą w USA; w związku z tym dane osoby, do której jest wysyłana korespondencja mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy; Sendgrid Inc. jest podmiotem, który przetwarza dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a Sendgrid Inc. i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych;
 • dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. marketingu bezpośredniego, Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszę sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
  2. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, Administrator przechowuje przez okres 3 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 • przysługują mi następujące prawa:
  1. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Edu Bears sp. z o.o. sp.k., ul. Pszczyńska 69, 44-100 Gliwice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@teddyeddie.pl;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się Administratora ze mną oraz niemożliwe będzie otrzymywanie informacji handlowej od Administratora.