Tytuł Projektu:
Rozbudowa systemu Platforma Edu Bears do zarządzania siecią szkół językowych oraz budowa aplikacji Savvy Ed jako narzędzia wsparcia edukacyjnego dla dzieci szkolnych uczonych metodą Savvy Ed.

Wnioskodawca:
EDU BEARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość projektu: 658 588,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 329 294,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2018-10-01 – 2020-07-31

Cele projektu:
Platforma Partnerów Edu Bears to narzędzie jakie wyniesie jakość współpracy spółki jako dostawcy metody edukacyjnej i sieci szkół licencyjnych na zupełnie nowy poziom technologiczny i jakościowy. Platforma będzie wspierać procesy biznesowe, przyspieszać je, radykalnie ograniczy błędy i nieprawidłowości.
Dzięki Aplikacji Savvy Ed czyli nowoczesnym narzędziom edukacyjnym podniesiemy standard nauczania dzieci, zwiększy się efektywność nauczania, dzieci będą chętniej sięgały do zadań językowych w aplikacji mobilnej, więcej ćwiczyły co przełoży się na efekty edukacyjne. To z kolei będzie umacniało samą markę Savvy Ed jako skutecznego partnera w nauczaniu dziecka.

Zapytanie 1 - Rozbudowa systemu Platforma Edu Bears (27.11.2018)
Zapytanie 1 - Rozbudowa systemu Platforma Edu Bears - ogłoszenie wyników (17.12.2018)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty od podmiotów:

Lp.Nazwa wystawcy ofertyOferta
(nr oraz data wpłynięcia oferty)
1.Gorrion Bartosz Wróbel
ul. Błogosławionego Czesława 13, 44-100 Gliwice
NIP 969 145 41 44
Oferta 1
13.12.2018 09:00
2.Vecler sp. z o. o.
ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław
NIP 8992744379
Oferta 2
13.12.2018 20:28

Wszystkie oferty zostały złożone przez podmioty niepowiązane osobowo i kapitałowo.
Wszystkie wskazane warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione przez oferentów.

Oferta została wybrana na podstawie kryterium: Cena – 100%

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: Oferta nr 1 (Gorrion Bartosz Wróbel)
Data wyboru oferty: 14.12.2018
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: NAJNIŻSZA CENA

Zapytanie 2 - Zakup Sprzętów (27.11.2018)

 

Zapytanie z dnia 27-11-2018

Termin składania ofert do dnia 13-12-2018

Miejsce i sposób składania ofert
Elektronicznie na adres: ela.berka@edubears.pl
Pocztą / kurierem na adres: Edu Bears sp. z o. o. sp. k., ul. Jasna 31B, pok. 15, 44-100 Gliwice
Osobiście na adres: Edu Bears sp. z o. o. sp. k., ul. Jasna 31B, pok. 15, 44-100 Gliwice, w godzinach 9:00 – 16:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Elżbieta Berka, telefon +48 887 038 862, ela.berka@edubears.pl – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.oo – 17.oo

Opis przedmiotu zamówienia 

TELEFONY KOMÓRKOWE – Kod CPV 32.25.00.00-0 Telefony komórkowe

1. Telefon z systemem Android – 1 sztuka
Wymagania:

 • sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany,
 • system operacyjny Android 8.0 lub nowszy lub równoważny,
 • rozdzielczość ekranu minimum FullHD,
 • pamięć min. 32 GB,
 • przekątna ekranu min. 4.7”, max. 5.5”
 • procesor min. 4 rdzenie

2. Telefon z systemem IOS – 1 sztuka
Wymagania:

 • sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany,
 • system operacyjny iOS 11 lub nowszy lub równoważny,
 • rozdzielczość ekranu minimum FullHD,
 • pamięć min. 64 GB,
 • przekątna ekranu min. 4.7”, max. 5.5”

LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYMKod CPV 30.21.31.00-6 Komputery przenośne

Laptop z oprogramowaniem systemowym – 2 sztuki.
Wymagania:

 • sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany,
 • najnowsze oprogramowanie systemowe,
 • procesor i5 lub równoważny lub nowszy, min. 4 rdzenie,
 • dysk SSD lub lepszy,
 • ekran z powłoką antyrefleksyjną lub matowy, min. Full HD, min. 15”,
 • min. 8GB RAM

 

Harmonogram realizacji zamówienia
Rozpoczęcie: 15 grudzień 2018
Zakończenie: 31 styczeń 2019

Wymagania dotyczące całości zamówienia:
Dopuszcza się składania ofert częściowych

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta
 • ofertę wraz ze specyfikacją techniczną w odniesieniu do wymagań
 • ofertę cenową w kwocie netto
 • warunki płatności
 • termin ważności oferty min.2 tygodnie

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena: 100%

Zamawiający – Wnioskodawca
Nazwa: EDU BEARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres: Jasna 31b, 44-100 Gliwice, śląskie , Gliwice
Numer telefonu: +48 887 038 862
NIP: 6312660560
Numer naboru: RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18

Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

W związku z powyższym prosimy takie podmioty o nie składanie ofert.

 

Zapytanie 2 - Zakup Sprzętów - ogłoszenie wyników (17.12.2018)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta od podmiotu:

Lp.Nazwa wystawcy ofertyOferta
(nr oraz data wpłynięcia oferty)
1.x-kom sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 25,
salon stacjonarny Gliwice ul. Łużycka 2F 44-100 Gliwice
Oferta 1
13.12.2018 14:33

Wszystkie oferty zostały złożone przez podmioty niepowiązane osobowo i kapitałowo.
Wszystkie wskazane warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione przez oferentów.

Oferta została wybrana na podstawie kryterium: Cena – 100%

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: Oferta nr 1 (x-kom sp. z o.o)
Data wyboru oferty: 14.12.2018
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: NAJNIŻSZA CENA

Zapytanie 3 - Budowa aplikacji Savvy Ed - ogłoszenie wyników (14.03.2019)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta od podmiotu:

Lp.Nazwa wystawcy ofertyOferta
(nr oraz data wpłynięcia oferty)
1.Gorrion Bartosz Wróbel
ul. Błogosławionego Czesława 13,
44-100 Gliwice
NIP 969 145 41 44
Oferta 1

13.03.2019 10:00

Wszystkie oferty zostały złożone przez podmioty niepowiązane osobowo i kapitałowo.
Wszystkie wskazane warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione przez oferentów.

Oferta została wybrana na podstawie kryterium: Cena – 100%

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: Oferta nr 1 (Gorrion Bartosz Wróbel)

Data wyboru oferty: 14.03.2019

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: NAJNIŻSZA CENA